Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 179-188
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Evaluation on salinity tolerance ability of some soybean cultivars

Từ khóa:

Glycine max (L.) Merrill, chống chịu mặn, thủy canh, NaCl, tỷ lệ sống, chiều dài rễ

Keywords:

Glycine max (L.) Merrill, salinity tolerance, hydroponics, NaCl, survival rate, root length

ABSTRACT

Salinity tolerance of five soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill] Nhat 17A, MTĐ 748-1, MTĐ 176, MTĐ 760-4 and OMĐN 29 was evaluated by hydroponics with four levels of NaCl concentration (0, 1, 2 and 4 g/l). The results showed that NaCl affected the survival ability and growth of these soybean cultivars. The increase in salt concentrations caused the decrease in survival rate, as well as height, number of internode and root length of plants. MTĐ 176, OMĐN 29 and Nhat 17A had low survival rates with 25, 20 and 10%, respectively, at NaCl concentration 4 g/l after 5 weeks planted while MTĐ 760-4 could not survive at this salt level. Particularly, MTĐ 748-1 cultivar had the highest salt tolerance (survival rate of 70%). Symptoms of salt toxicity were observed at NaCl concentration of 4 g/l including plant stunting, poorly developed roots and mature leaves had interveinal chlorosis while veins remained green, burning of leaf tips and margins, followed by leaf abscission.

TóM TắT

Sự chống chịu mặn của 5 giống đậu nành [Glycine max (L.) Merrill] Nhật 17A, MTĐ 748-1, MTĐ 176, MTĐ 760-4 và OMĐN 29 được đánh giá bằng phương pháp thủy canh với 4 mức độ muối NaCl 0, 1, 2 và 4 g/l. Kết quả cho thấy muối NaCl ảnh hưởng đến khả năng sống và sinh trưởng của cây đậu nành. Nồng độ muối tăng làm giảm tỷ lệ sống của cây, cũng như chiều cao cây, số lóng và chiều dài rễ. Các giống MTĐ 176, OMĐN 29, Nhật 17A có tỷ lệ sống thấp ở nồng độ NaCl 4 g/l lần lượt là 25, 20, và 10% ở 5 tuần sau khi trồng trong khi giống MTĐ 760-4 không sống được ở nồng độ này. Giống MTĐ 748-1 có khả năng chịu mặn cao nhất (tỷ lệ sống là 70%). Triệu chứng ngộ độc mặn quan sát được ở nồng độ muối NaCl 4 g/l là cây còi cọc, rễ phát triển nghèo nàn, lá trưởng thành thịt lá vàng, gân lá còn xanh, cháy chóp lá và bìa lá và theo sau là sự rụng lá.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 216-222
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 32-38
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 47-54
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 61-67
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 88-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...