Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 61-67
Tải về

ABSTRACT

Dischidia rafflesiana Wall. is a medicinal plant of Asclepiadaceae subfamily (Apocynaceace family). In vitro propagation of Dischidia rafflesiana Wall. was conducted through calli, somatic embryos and plantlets. Two experiments were carried out on plant growth regulators auxin and cytokinin. The results showed that induction of calli from young stem segments achieved 100% on MS medium (Murashige và Skoog, 1962) supplemented with 2,4-D 0.5, 1, and 1.5 mg/l in combination with 1 mg/l BA after 30 days cultured. Transfer of these calli to MS medium added with NAA and BA resulted in successful somatic embryogenesis. Plantlet formation observed on MS medium supplemented with 2 mg/l BA and NAA 0.05 mg/l and 0.1 mg/l, at rate of 12.5% and 25% respectively.

Keywords: Dischidia rafflesiana Wall., in vitro propagation, calli, somatic embryo, plantlet

Title: Formation of calli, embryos and plantlets in Dischidia rafflesiana Wall. In vitro

TóM TắT

Cây Mỏ Quạ (Dischidia rafflesiana Wall.) là loài cây thảo dược thuộc họ phụ Bông tai (Asclepiadoidaceae), họ Apocynaceace Nhân giống in vitro cây Mỏ Quạ được tiến hành thông qua sự hình thành mô sẹo, phôi vô tính và cây con. Hai thí nghiệm được thực hiện trên auxin và cytokinin. Kết quả nghiên cứu đã đạt được sự hình thành mô sẹo từ đoạn thân non của cây Mỏ Quạ với tỷ lệ 100% sau 30 ngày nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) bổ sung 2,4-D nồng độ 0,5, 1 và 1,5 mg/l kết hợp BA 1 mg/l. Sau khi chuyển sang môi trường có bổ sung NAA kết hợp với BA, mô sẹo có khả năng phát sinh phôi vô tính. Sự hình thành cây con đạt được trên môi trường MS bổ sung 2 mg/l BA kết hợp với NAA nồng độ 0,05 mg/l và 0,1 mg/l, với tỷ lệ tương ứng là 12,5% và 25% ở 30 ngày sau khi cấy.

Từ khóa: Dischidia rafflesiana Wall., nhân giống in vitro, mô sẹo, phôi vô tính, cây con

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 179-188
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 216-222
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 32-38
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 47-54
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 88-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...