Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 47-54
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Selection in vitro for salt tolerant callus of MTD 760-4 soybean

Từ khóa:

Đậu nành MTĐ 760-4, chống chịu mặn, in vitro, NaCl, mô sẹo, proline

Keywords:

Callus, in vitro, NaCl, proline, salt tolerance, soybean MTD 760-4

ABSTRACT

In vitro culture technique of callus cells on the medium containing selected agent of NaCl can help to create salt tolerant crop varieties. Callus of the MTD 760-4 soybean variety were cultured on the MS medium supplemented with NaCl at doses of 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 g/L. The survival callus on the salt media were subcultured into the same medium in the four 5-week periods. The results showed that MTD 760-4 callus explants tolerable to salt dose of NaCl 5 g/L were selected with the survival rate of above 90% and the ability of salt tolerance was rather stable after four times of selection. The proline contents accumulated highly in callus explants at salt dose of
5 g/L.

TÓM TẮT

Kỹ thuật nuôi cấy in vitro tế bào mô sẹo trên môi trường có chứa tác nhân chọn lọc là muối NaCl có thể giúp tạo nên các giống cây trồng chống chịu mặn. Mô sẹo giống đậu nành MTĐ 760-4 được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung muối NaCl với các nồng độ 0; 2,5; 5; 7,5 và 10 g/L. Mô sẹo sống sót trên môi trường mặn được cấy chuyền trên cùng môi trường trong 4 chu kỳ với mỗi chu kỳ là 5 tuần. Kết quả đã chọn lọc được các mẫu mô sẹo đậu nành MTĐ 760-4 có thể chống chịu mặn đến nồng độ muối NaCl 5 g/L với tỷ lệ sống trên 90% và khả năng chịu mặn khá ổn định sau 4 lần chọn lọc. Hàm lượng proline tích lũy cao trong mô sẹo ở nồng độ muối 5 g/L.

Trích dẫn: Lê Hồng Giang, Huỳnh Thị Minh Thi và Nguyễn Bảo Toàn, 2016. Chọn lọc mô sẹo đậu nành MTĐ 760-4 chống chịu mặn bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 47-54.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 179-188
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 216-222
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 32-38
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 39-48
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 61-67
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 88-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...