Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về

Abstract

Fungi are popular pathogen in aquatic animals. The aims of this study are to systematize fungal diseases in aquatic animals, to summarize the results of previous studies included isolation, culture and identification in order to apply knowledge for fungal diseases study. There are two groups of fungi that common infected on aquatic animals. The lower fungi have hyphae without septate for examples Saprolegnia, Achlya, Aphanomyces, Branchiomyces, Lagenidium and Haliphthoros and the higher fungi have hyphae with septate included Fusarium, Exophiala, Ochroconis, Acremonium and Plectosporium. Methodology of fungal study for sample collection, wet-mount observation, isolation, single conidium culture, slide culture, asexual reproduction, and identification are described in this paper.

Keywords: Fungal diseases, quatic animals, isolation, identification 

Title: Overview fungal diseases in aquatic animals

Tóm tắt

Nấm là một trong những tác nhân gây bệnh phổ biến ở động vật thủy sản. Mục tiêu của bài tổng hợp này là hệ thống lại bệnh nấm ở động vật thủy sản, đúc kết phương pháp nghiên cứu về bệnh nấm như phân lập, nuôi cấy và định danh nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho nghiên cứu bệnh thủy sản. Nấm gây bệnh ở động vật thủy sản gồm 2 nhóm đó là nấm bậc thấp chủ yếu nấm thủy mi như Saprolegnia, Achlya, Aphanomyces và một số giống khác như Branchiomyces, Lagenidium, Haliphthoros và nấm bậc cao chủ yếu nấm bất toàn như Fusarium, Exophiala, Ochroconis, Acremonium và Plectosporium. Phương pháp nghiên cứu nấm như thu và vận chuyển mẫu, quan sát tiêu bản tươi, phân lập, nuôi cấy đơn bào tử, nuôi cấy trên lame kính, nuôi cấy nấm bậc thấp sinh sản vô tính và khóa định danh một số giống nấm thường gây bệnh ở động vật thủy sản được tổng hợp trong bài tổng quan này.      

Tư? kho?a: Bệnh nấm, động vật thủy sản, phân lập, định danh

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
GS.TS Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 3-18
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...