Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về

Abstract

In vitro activities of Bronopol (B), hydrogen peroxide (HP), Formalin (F) and Sodium Hypochlorite (SH) against hyphal growth and conidia of P. oratosquillae NJM0662 and Acremonium sp. NJM0672 were examined. As a result, hyphal growth of the isolates NJM0662 and NJM0672 were strongly resistant to SH, and the MICs were 800 and 1600 ppm, respectively. The MICs of B, F and HP against hyphal growth and conidia of both isolates were 50, 200 and 400 ppm, respectively. MFCs of B, F and HP against hyphal growth and conidia of the isolate NJM0662 were 50, 150 and 400 and 50, 200 and 800 ppm, respectively, when exposed to the chemicals for 24h. While MFCs of B, F and HP on hyphal growth and conidia of the isolate NJM0672 were 50, 150 and 300 and 800, 400 and >1600 ppm, when exposed for 24h, respectively. As a result, it was concluded that B and HP were effective chemicals in this study. On the other hand, in vitro antifungal activities of fluconazole, amphotericin B, 5-fluorocytocine, terbinafine hydrochloride, micafungi, voriconazole, miconazole and itraconazole against these species showed that amphotericin B, voriconazole and terbinafine hydrochloride were effective both the isolates.

Keywords: Acremonium sp., antifungal agents, chemicals, P. oratosquillae

Title: In vitro activities of chemicals and antifungal agents against Plectosporium oratosquillae and Acremonium sp.

Tóm tắt

Nghiên cứu mức độ tác động của bronopol, oxy già, formol và sodium hypochlorite đến khả năng phát triển của sợi nấm và bào tử của hai chủng nấm P. oratosquillae NJM0662 and Acremonium sp. NJM0672 được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy hai chủng NJM0662 và NJM0672 kháng lại với sodium hypoclorite thể hiện ở nồng độ ức chế tối thiểu lần lượt là 800 và 1600 ppm. Nồng độ ức chế tối thiểu của bronopol, formol và oxy già với sợi nấm và bào tử của cả hai chủng lần lượt là 50, 200 và 400 ppm. Nồng độ kháng nấm tối thiểu của bronopol, formol và oxy già với sự phát triển của sợi nấm và bào tử của chủng NJM0662 lần lượt là 50, 150 và 400 và 50, 200 và 800 ppm, sau khi tiếp xúc 24 giờ. Trong khi đó, nồng độ kháng nấm tối thiểu của bronopol, formol và oxy già với sự phát triển của sợi nấm và bào tử của chủng NJM0672 lần lượt là 50, 150 và 300 và 800, 400 và >1600 ppm sau khi tiếp xúc 24 giờ. Như vậy, bronopol và oxy già là hai hóa chất hiệu quả. Mặt khác, tính nhạy của 8 loại thuốc kháng nấm fluconazole, amphotericin B, 5-fluorocytocine, terbinafine hydrochloride, micafungi, voriconazole, miconazole and itraconazole với hai chủng nấm này được thực hiện, kết quả cho thấy amphotericin B, voriconazole và terbinafine hydrochloride hiệu quả với cả hai chủng nấm thí nghiệm.

Tư? kho?a: Acremonium sp., hóa chất, P. oratosquillae, thuốc kháng nấm

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...