Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
22 (2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Vi nấm Saprolegnia được xem là tác nhân quan trọng làm giảm tỷ lệ nở trên trứng của nhiều loài cá nước ngọt. Nghiên cứu đã mô tả vi nấm Saprolegnia ký sinh trên trứng lươn đồng (Monopterus albus) trong giai đoạn ấp. Mẫu trứng lươn với các sợi nấm bao phủ bên ngoài được thu trực tiếp tại trại sản xuất giống lươn. Quá trình phân lập và định danh vi nấm được thực hiện tại Bộ môn Bệnh Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Mẫu bệnh phẩm được quan sát dưới kính hiển vi để kiểm tra sự hiện diện của vi nấm. Nấm được nuôi cấy trên môi trường GYA, ủ ở 28oC trong thời gian 4 ngày. Các chủng nấm thuần được định danh dựa vào các đặc điểm hình thái, màu sắc khuẩn lạc, cấu trúc sợi nấm và quá trình sinh sản vô tính. Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 7 chủng vi nấm bậc thấp. Tất cả các chủng vi nấm, có cùng đặc điểm về hình thái và hình thức sinh sản vô tính, được định danh thuộc loài Saprolegnia sp. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những thông tin cơ bản cho những nghiên cứu tiếp theo về định danh vi nấm và phát triển các phương pháp hạn chế khả năng nhiễm nấm ở trứng lươn đồng.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...