Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 124-132
Tải về

Abstract

Fish diseases are of important problems to be considered in aquaculture, especially, in intensive system which more and more become popular. The aim of this study was to investigate pathogen infection to snakehead in intensive pond culture system in An Giang and Dong Thap provinces. A total of 296 samples, showing secretion of swimming lethargic, feeding reduction, mucus mass, red spots and white spots on the body and threadfin, were colected from the culture ponds in the period of March to August, 2010. The result indicated 23 genera of parasites, 4 genera of fungi and 4 genera of bacteria which infected to cultured snakehead. Six genera of parasites (Henneguya, Chilodonella, Epistylis, Tripartiella, Gnathostoma and Capillaria were identified for the first time. Fungi were defined in the first three months of culture period, of which, Achlya appeared only in the first sampling time. Three genera of fungi, Acremonium, Fusarium and Geotrichum were firstly isolated from cultured snakehead. Bacteria including Aeromonas, Edwardsiella, Streptococcus and Pseudomonas appeared at frequency of 54.3%, 17.3%, 14.8% and 13.6%, respectively.

Keywords: Channa striata, Bacteria, Fungi, Parasites, Snakehead

Title: An investigation on pathogen infection to cultured snakehead (Channa striata) in An Giang and Dong Thap province

Tóm tắt

Bệnh cá luôn là vấn đề cần quan tâm trong nuôi trồng thủy sản khi hình thức thâm canh hóa ngày càng phổ biến. Nghiên cứu này nhằm khảo sát một số mầm bệnh thường xuất hiện trên cá lóc nuôi thâm canh trong ao tại An Giang và Đồng Tháp. Tổng số 296 mẫu cá đã được thu trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2010 với các dấu hiệu bệnh lý như bơi lờ đờ, giảm ăn, nhớt nhiều trên thân, xuất huyết, đốm trắng, vây tưa. Kết quả đã xác định được 23 giống ký sinh trùng, 4 giống vi nấm và 4 giống vi khuẩn xuất hiện trong suốt chu kỳ nuôi cá lóc thâm canh. Trong đó, 6 giống ký sinh trùng (Henneguya, Chilodonella, Epistylis, Tripartiella, Gnathostoma, Capillaria) mới được ghi nhận ký sinh trên cá lóc đen nuôi ao đất thâm canh. Các giống vi nấm chỉ xuất hiện ở 3 tháng nuôi đầu tiên, đặc biệt vi nấm Achlya duy nhất xuất hiện ở tháng nuôi thứ 1 và 3 giống vi nấm còn lại là Acremonium, Fusarium và Geotrichum mới được phân lập lần đầu tiên trên cá lóc nuôi thâm canh. Vi khuẩn Aeromonas, Edwardsiella, Streptococcus và Pseudomonas có tần suất xuất hiện từ cao đến thấp lần lượt là 54,3%, 17,3%, 14,8%  và 13,6%.

Tư? kho?a: cá lóc, ký sinh trùng, mầm bệnh, vi khuẩn, vi nấm 

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 20-29
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 224-231
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 88-97
Tải về
GS.TS Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 3-18
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
(2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
48 (2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
3 (2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
21 (2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
9 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15: 74-79. (9/2013)
1 (2012) Trang: 142
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...