Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 16-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/04/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Isolation and selection of antagonistic bacteria from rhizosphere soil against Colletotrichum sp. causing anthracnose on chilli

Từ khóa:

Colletotrichum sp., đặc tính đối kháng, định danh, ớt, vi khuẩn đối kháng, vùng gen 16S-rDNA

Keywords:

Antagonistic characteristics, antagonistic bacteria. Colletotrichum sp., identification, 16S-rDNA region

 

ABSTRACT

This study was conducted with the aim to isolate bacterial strains capable of antagonism to Colletotrichum sp. causing anthracnose on chilli. From 18 soil samples collected in the rhizosphere of chilli grown in Can Tho, Dong Thap, and Tien Giang province,  341 bacterial strains were preliminary tested for antagonistic action. Results showed that 79 bacterial strains were found having antagonistic action. The antagonistic efficiency of all isolates ranged from 7.78 to 53.34%. Studying the biochemical characteristics of isolates showed that 47 isolates were capable to produce siderophores, 61 to decompose chitin, 55 to decompose cellulose and 68 proteolytic. Six strongest antagonists including CT6, CT10, CT15, CT17, CT21, and TG36 were identified as Bacillus sp. based on Bergey classification system. CT10, the best antagonistic performer, was determined as B. amyloliquefaciens by using both biomolecular (sequencing 16S rDNA region) and conventional methods.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập các dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên ớt. Từ 18 mẫu đất vùng rễ ớt được thu tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang có 341 dòng vi khuẩn được thử sơ bộ khả năng đối kháng, kết quả tuyển chọn và phân lập được 79 dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng. Hiệu suất đối kháng của các dòng vi khuẩn dao động từ 7,78-53,34%. Khảo sát các đặc tính đối kháng của vi khuẩn cho thấy có 47 dòng có khả năng sản sinh siderophore, 61 dòng có khả năng phân hủy chitin, 55 dòng có khả năng phân hủy cellulose và 68 dòng có khả năng phân hủy protein. Chọn lọc 6 dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng mạnh nhất gồm: CT6, CT10, CT15, CT17, CT21, TG36 để thực hiện các thử nghiệm sinh hóa để phân loại theo hệ thống phân loại Bergey đã xác định được cả 6 dòng này đều thuộc chi Bacillus. Dòng vi khuẩn CT10 có khả năng đối kháng mạnh nhất được định danh bằng phương pháp sinh học phân tử thông qua giải trình tự vùng gene 16S rDNA kết hợp với phương pháp truyền thống. Kết quả cho thấy dòng vi khuẩn CT10 được xác định là vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Yến Như, Trần Thị Xuân Mai và Nguyễn Thị Pha, 2016. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn từ đất vùng rễ ớt có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên ớt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 16-23.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 155-164
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...