Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 36-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/05/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Effects of dietary metabolizable energy levels on growth performance, carcass quality and caecal parameters of growing crossbred rabbit (local x New Zealand) in the Mekong Delta of Vietnam

Từ khóa:

Loài gặm nhấm, năng suất, sử dụng dưỡng chất, năng lượng

Keywords:

Rodents, performance, nutrients utilization, energy

ABSTRACT

This experiment was conducted on 60 crossbred (local x New Zealand) rabbits in the Mekong delta of Vietnam started at 8 weeks of age to evaluate the effects of dietary metabolizable energy (ME) levels on feed intake, growth performance, digestibility, nitrogen retention, carcass quality, caecal parameters and economic return. The experiment was a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications (2 males and 2 females per one experimental unit). The experimental period was 10 weeks. The treatments were dietary ME levels of 2100, 2300, 2500, 2700 and 2900 kcal/kgDM, respectively with maize supplementation as the energy source. The results showed that nutrients intake, daily weight gain, digestibility, nitrogen retention, caecal parameters and carcass quality were gradually increased with increasing the dietary ME from 2100 to 2700 kcal/kgDM (p<0.05). However, when increasing the dietary ME level up to 2900 kcal/kgDM these traits were not significantly different compared to the dietary ME level of 2700 kcal/kgDM (p>0.05). In conclusion, the dietary ME levels from 2500 to 2700 kcal/kgDM were better for the growing crossbred (local x New Zealand) rabbits.

TóM TắT

Thí nghiệm này được thực hiện trên 60 thỏ lai (địa phương x New Zealand) bắt đầu từ 8 tuần tuổi nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm đánh giá ảnh hưởng của mức năng lượng trao đổi (ME) trong khẩu phần đến lượng tiêu thụ dưỡng chất thức ăn, năng suất tăng trưởng, tỉ lệ tiêu hóa, nitơ tích lũy, chất lượng quầy thịt, các chỉ tiêu dịch manh tràng và hiệu quả kinh tế của thỏ lai (địa phương x New Zealand). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm có 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, thời gian thí nghiệm là 10 tuần. Các nghiệm thức là các mức ME trong khẩu phần lần lượt là 2100, 2300, 2500, 2700 và 2900 kcal/kg vật chất khô (DM) với bắp hạt là nguồn thức ăn để nâng cao mức năng lượng. Mỗi đơn vị thí nghiệm có 2 thỏ đực và 2 thỏ cái. Kết quả cho thấy là lượng tiêu thụ dưỡng chất, tăng khối lượng, tỉ lệ tiêu hóa, nitơ tích lũy, chất lượng quầy thịt và các chỉ tiêu dịch manh tràng của thỏ thí nghiệm tăng dần lên khi tăng mức ME từ 2100 đến 2700 kcal/kgDM (p<0,05). Khi ME tiếp tục tăng đến 2900 kcal/kgDM thì các chỉ tiêu này tăng chậm lại và không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với mức ME 2700 kcal/kgDM. Kết luận của thí nghiệm là mức ME khẩu phần tốt cho thỏ lai (địa phương x New Zealand) tăng trưởng ở ĐBSCL là từ 2500 đến 2700 kcal/kgDM.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 38-47
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...