Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 38-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/12/2014

Title:

Effects of dietary neutral detergent fiber levels on growth performance, nutrient digestion, carcass quality and caecal parameters of growing crossbred rabbit (local x New Zealand) in the Mekong Delta of Vietnam

Từ khóa:

Loài gặm nhấm, năng suất, tận dụng dưỡng chất, lên men manh tràng, xơ khẩu phần

Keywords:

Rodents, performance, nutrients utilization, caecal fermentation, dietary fiber

ABSTRACT

This experiment was conducted to evaluate the effects of different dietary neutral detergent fiber (NDF) levels on growth performance, nutrient digestion, caecal parameters and carcass quality of crossbred (local x New Zealand) rabbits in Mekong Delta of Vietnam. The experiment consisted of 72 rabbits at 8 weeks age arranged in a completely randomized design with 6 treatments and 3 replications (2 males and 2 females per each experimental unit). The treatments were dietary NDF levels of 33, 36, 39, 42, 45 and 48% DM basis, respectively. The experimental time was 12 weeks. The results showed that nutrient and digestible nutrient intakes, daily weight gain, carcass quality and caecal parameters significantly increased with increasing the dietary NDF level from 33 to 36%, but these traits were gradually decreased with continuous increase of the dietary NDF level up to 48% (p<0.05). The nitrogen retention had a linear decrease when increasing the dietary NDF level from 33 to 48% (p<0.05). In conclusion, the dietary NDF level from 36.0 to 39.0% was appropriate for growing crossbred rabbits.

TÓM TẮT

Thí nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mức độ xơ trung tính (NDF, neutral detergent fiber) trong khẩu phần đến năng suất tăng trưởng, sự tiêu hóa dưỡng chất, chất lượng quầy thịt và các chỉ tiêu dịch manh tràng của thỏ lai (địa phương x New Zealand) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm gồm có 72 thỏ lai bắt đầu từ 8 tuần tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Mỗi đơn vị thí nghiệm có 2 thỏ đực và 2 thỏ cái. Nghiệm thức là các khẩu phần có mức NDF lần lượt là 33, 36, 39, 42, 45 và 48% tính trên vật chất khô. Thời gian thí nghiệm là 12 tuần. Kết quả chỉ ra rằng khi tăng mức NDF trong khẩu phần từ 33 đến 36% làm tăng lượng dưỡng chất tiêu thụ thức ăn, dưỡng chất tiêu hóa, khả năng tăng trưởng, chất lượng quầy thịt và các chỉ tiêu dịch manh tràng (p<0,05), nhưng khi tiếp tục tăng mức NDF trong khẩu phần đến 48% thì các chỉ tiêu này có xu hướng giảm dần trở lại (p<0,05). Sự tích lũy nitơ giảm (p<0,05) khi tăng mức NDF trong khẩu phần từ 33 đến 48%. Kết luận của thí nghiệm này là mức NDF trong khẩu phần từ 36,0 đến 39,0% là tốt cho thỏ lai ở ĐBSCL trong giai đoạn tăng trưởng.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 36-45
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...