Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 229-235
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Protein requirement of Whisker catfish (Micronema bleekeri) fingerling

Từ khóa:

Cá kết, Micronema bleekeri, thức ăn, nhu cầu đạm, ương cá giống

Keywords:

Whisker catfish, Micronema bleekeri, feed, protein requirement, fingerling rearing

Abstract

The study was conducted in the fish hatchery of the College of Aquaculture and Fisheries, Cantho University. The objective of this study was to determine dietary protein requirement of whisker catfish (Micronema bleekeri) fingerling. The experiment was randomly set up with 7 treatments and 3 replications. Whisker catfish (269 mg) was nursed in 12L composite tanks with the density of 2.5 fish/L (30 fish/tank) for the duration of 6 weeks. Seven experiment diets were formulated containing different protein levels of 24%, 29%, 34%, 39%, 44%, 49%, and 54% with the same energy (4.36 Kcal/g) and lipid levels (10%). Result showed that the specific growth rates (SGR) of whisker catfish increased and feed conversion ratio (FCR) decreased with the increase of protein levels from 24% to 49% in diets. However, in the treamtnet of 54% protein, SGR of fish decreased and FCR increased. Dietary protein requirement of whisker catfish (269mg/fish) fingerling was 43,2% protein.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Trại thực nghiệm cá nước ngọt ? Khoa Thuỷ sản - Trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu đạm trong thức ăn của cá kết giai đoạn giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 07 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá kết (269 mg) được ương trong bể composite 12 lít với mật độ 2,5 con/L (30 con/bể) trong thời gian 06 tuần. Bảy nghiệm thức thức ăn có mức đạm là: 24%, 29%, 34%, 39%, 44%, 49% và 54% với cùng mức năng lượng (4,36 Kcal/g) và chất béo (10%). Kết quả cho thấy, tốc độ tăng trưởng (SGR) của cá kết tăng và hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) giảm khi hàm lượng đạm trong thức ăn tăng từ 24% đến 49%. Tuy nhiên, ở hàm lượng đạm 54% thì SGR của cá giảm và FCR tăng. Tỷ lệ sống của cá kết không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng đạm khác nhau trong thức ăn. Nhu cầu đạm trong thức ăn của cá kết cỡ 269 mg là 43,2%.

Các bài báo khác
Số 15a (2010) Trang: 172-178
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 70-80
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 79-86
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...