Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 172-178
Tải về

Abstract

Study on the effects of different types and doses of hormone on breeding of whishker catfish was carried out from March 2008 to June 2009 at the Fish Hatchery of College  of Aquaculture and Fisheries - Cantho University. Three experiments were conducted using completely randomized design (CRD) method with different types and concentrations of hormones to induce artificially spawning of whishker catfish. Three replicates were applied in each treatment. Some technical parameters were collected such as spawning rate (%), fecundity (eggs/kg of fish), fertilization rate (%) and hatching rate (%). The results showed that highest spawning rate and fecundity were obtained from the treatment using LRH+DOM at 70àg + 3,5 mg/kg of fish. In addition, fertilization and hatching rate of this treatment were significantly higher than those of other treatments (p<0.05). Spawning rate, fecundity, fertilization and hatching rate in the treatment using 3.5 mg pituitary gland/kg of fish were significantly higher than those of other treatments (p<0.05). There were not significantly different (p>0.05) in fecundity, fertilization and hatching rate between treatments using different concentrations of Ovaprime.

Keywords: Micronema bleekeri, breeding, pituitary, LRHa, Ovaprime 

Title: The effects of using different types and doses of Hormones on breeding of whishker catfish (Micronema bleekeri)    

Tóm tắt

Nghiên cứu ?ảnh hưởng của Hormone với liều lượng khác nhau đến sinh sản cá kết? được thực hiện từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009 tại Trại cá thực nghiệm ? Khoa Thủy sản ? Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu gồm có 3 thí nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá kết, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với các loại và nồng độ kích thích tố khác nhau và được lặp lại 3 lần. Các chỉ tiêu được xác định gồm: Tỷ lệ cá đẻ (%), sức sinh sản tương đối (trứng/kg cá cái), tỷ lệ thụ tinh (%) và tỷ lệ nở (%). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Kích thích sinh sản nhân tạo cá kết  với liều lượng 70àg LRH + 3,5mg Dom/kg cá cái cho tỷ lệ cá rụng trứng và sức sinh sản tương đối đạt cao nhất, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại; Kích thích sinh sản nhân tạo cá kết bằng Não thùy với liều lượng 3,5mg/kg cá cái có tỷ lệ cá rụng trứng, sức sinh sản tương đối, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại; Kích thích sinh sản nhân tạo cá kết bằng Ovaprime cho sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức.

Từ khóa: Cá kết, sinh sản, não thùy, LRHa, Ovaprime

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 229-235
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 70-80
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 79-86
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...