Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2014
Số tạp chí Vol.9 No.3(2014) Trang: 1096-1103
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí Vol.14 No.3(2014) Trang: 598-607
Tạp chí: JOURNAL OF POWER ELECTRONICS
Số tạp chí Volume:29 , Issue: 4(2014) Trang: 1579 - 1584
Tạp chí: Power Electronics, IEEE Transactions on
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-50
Tạp chí: INFRASTRUCTURE UNIVERSITY KUALA LUMPUR RESEARCH JOURNAL
Số tạp chí Volume 32, Issue 3(2014) Trang: pp.340-345
Tạp chí: Korean Journal of Horticultural Science and Technology
Số tạp chí Volume XIX No 4(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Aquaculture Asia
Số tạp chí 13(2014) Trang: 16-22
Tạp chí: Discrete Optimization
Số tạp chí Volume 80 Number 1(2014) Trang: 177-183
Tạp chí: Applied and Environmental Microbiology
Số tạp chí 53(2014) Trang: 1242-1248
Tạp chí: Industrial and Engineering Chemistry Research
Số tạp chí 132(2014) Trang: 115-119
Tạp chí: Separation and Purification Technology
Số tạp chí Not assigned to an issue, Online First, Nov 2014(2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Mathematics Education
Số tạp chí Vol 93, No 5(2014) Trang: 1010-1035
Tạp chí: Applicable Analysis
Số tạp chí 51(2014) Trang: 1051-1064
Tạp chí: Journal of Applied Probability


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...