Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 54(2018) Trang: 543-549
Tạp chí: Virus Genes

Among 16 haemagglutinin (HA) subtypes of avian influenza viruses (AIVs), H13 AIVs have rarely been isolated in wild waterfowl. H13 AIVs cause asymptomatic infection and are maintained mainly in gull and tern populations; however, the recorded antigenic information relating to the viruses has been limited. In this study, 2 H13 AIVs, A/duck/Hokkaido/W345/2012 (H13N2) and A/duck/Hokkaido/WZ68/2012 (H13N2), isolated from the same area in the same year in our surveillance, were genetically and antigenically analyzed with 10 representative H13 strains including a prototype strain, A/gull/Maryland/704/1977 (H13N6). The HA genes of H13 AIVs were phylogenetically divided into 3 groups (I, II, and III). A/duck/Hokkaido/W345/2012 (H13N2) was genetically classified into Group III. This virus was distinct from a prototype strain, A/gull/Maryland/704/1977 (H13N6), and the virus, A/duck/Hokkaido/WZ68/2012 (H13N2), both belonging to Group I. Antigenic analysis indicated that the viruses of Group I were antigenically closely related to those of Group II, but distinct from those of Group III, including A/duck/Hokkaido/W345/2012 (H13N2). In summary, our study indicates that H13 AIVs have undergone antigenic diversification in nature.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2018) Trang: 113-119
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 104(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Centre for Asean Studies
Số tạp chí 9(2018) Trang: 8-11
Tạp chí: International Journal of Scientific Engineering and Science
Số tạp chí 8(3)(2018) Trang: 214-222
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
Số tạp chí 16(2018) Trang: 383-399
Tạp chí: Thai Journal of Mathematics
Số tạp chí 37(2018) Trang: 1537-1549
Tạp chí: Computational and Applied Mathematics
Số tạp chí 26 (1)(2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
Số tạp chí 22(2018) Trang: 39-57
Tạp chí: Positivity
Số tạp chí Volume 8, Issue 5(2018) Trang: 452-459
Tạp chí: International journal of scientific and research publications
Số tạp chí 14(2018) Trang: 65-79
Tạp chí: Journal of Industrial and Management Optimization
Số tạp chí 39(2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...