Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 4th(2018) Trang: 429-434
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Liên kết:

The objective of this study was to evaluate the effect of the adding increasing levels of biochar on in vitro methane and carbon dioxide production and organic matter (OM) digestibility. The experimental design was a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications per treatment. The five treatments were addition of five levels of biochar; 0; 0.5; 1.0; 1.5 and 2.0% corresponding to BC0; BC0.5, BC1, BC1.5 and BC2, respectively, to para grass (Brachiaria mutica) mixed with 20% of concentrate (DM basis). Total gas, methane and carbon dioxide productions at 0, 6, 12, 24, 48 and 72h were determined. The results of this study showed that the total CH4 production (ml/g OM) and organic matter digestibility (%) at 72h incubation were significantly decreased (Pfor the BC0 treatment (50.8ml/g and 74.9%, respectively). It could be concluded that adding biocharto the para grass from 0.5 to 2.0% mixed with 20% of concentrate could reduce methane production from 3.3 to 20.2%, however the reduction of OM digestibility was also found. In vivo experiments in ruminants by adding the biochar to diets should be evaluated greenhouse gas production and nutrient digestibility for the applied studies.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 50, Issue 4, 391-399(2018) Trang: 391-399
Tạp chí: Korean Journal of Food Science and Technology
Số tạp chí 30(2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
Số tạp chí 4th AADGC(2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 37(2018) Trang: 5935-5950
Tạp chí: Computational and Applied Mathematics
Số tạp chí 17(2018) Trang: 180
Tạp chí: Biomedical Engineering Online
Số tạp chí 16(2018) Trang: 302-316
Tạp chí: Thai Journal of Mathematics
Số tạp chí 4(4)(2018) Trang: 306-319
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số tạp chí Vol 6, Issue 1(2018) Trang: 47-55
Tạp chí: Asian Journal of Economic Modelling
Số tạp chí 4th AADGC(2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 4th AADGC(2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 7(2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)
Số tạp chí Volume 8, Issue 12(2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...