Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí Volume 50, Issue 4, 391-399(2018) Trang: 391-399
Tạp chí: Korean Journal of Food Science and Technology

Bioconversion and fermentation of onion extract by lactic acid bacteria were carried out to enhance the bioavailability of quercetin through the increase of quercetin recovery and aglycone formation. Lactobacillus casei, L. plantarum, and Kluyveromyces lactis were selected as the optimum strains for bioconversion. The environmental conditions to maximize the conversion ratio between glycoconjugate and quercetin aglycone have been evaluated. The concentrations of quercetin after fermentation of onion slurry by K. lactis and L. casei increased to 260% and 318%, respectively; however, the quercetin concentrations decreased after 48 hours of fermentation. Additionally, the quercetin hexose concentration increased to almost 141%. Controlling the initial pH of the onion juice increased the lactic acid production by L. casei and L. plantarum by more than two-fold. Meanwhile, the concentration of quercetin hexose decreased rapidly with the increased production of aglycones. The scale-up experiments showed the same fermentation efficiency; however, thermal sterilization reduced the quercetin glycone concentrations drastically.

Các bài báo khác
Số tạp chí 30(2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
Số tạp chí 4th AADGC(2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 37(2018) Trang: 5935-5950
Tạp chí: Computational and Applied Mathematics
Số tạp chí 17(2018) Trang: 180
Tạp chí: Biomedical Engineering Online
Số tạp chí 16(2018) Trang: 302-316
Tạp chí: Thai Journal of Mathematics
Số tạp chí 4(4)(2018) Trang: 306-319
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số tạp chí Vol 6, Issue 1(2018) Trang: 47-55
Tạp chí: Asian Journal of Economic Modelling
Số tạp chí 4th(2018) Trang: 429-434
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 4th AADGC(2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 4th AADGC(2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 7(2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)
Số tạp chí Volume 8, Issue 12(2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...