Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí số đặc biệt 11/2016(2016) Trang: 50-52
Tạp chí: tạp chí thiết bị giáo duc
Số tạp chí Số 3+4(018). Năm thứ VII(2016) Trang: 7-16
Tạp chí: Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí No.38 (12/2016)(2016) Trang: 71-78
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 12 (73)(2016) Trang: 92-95
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 125(2016) Trang: 223-234
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 12(90)(2016) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí Số đặc biệt (tháng 12/2016)(2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí 22(2016) Trang: 105-113
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 978-604-919-752-9(2016) Trang: 35-42
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng. Đại học Cần Thơ, tháng 7 năm 2016
Số tạp chí 38(4)(2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
Số tạp chí Kỳ 1 07/2016 (636)(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tài chính


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...