Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 24(2016) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Trà Vinh
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 29 NHTM trong giai đoạn 2007-2014. Để phân tích mối quan hệ này, tác giả tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cũng như rủi ro tín dụng. Theo đó, mô hình ảnh hưởng cố định là phù hợp khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng (TTTD) tại các NHTM Việt Nam. Trong đó, các yếu tố tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tăng trưởng vốn huy động, tỷ lệ chi phí hoạt động có tác động cùng chiều với tăng trưởng tín dụng, trong khi quy mô ngân hàng, hệ số thanh khoản tác động nghịch chiều. Đối với mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RRTD) tại các NHTM Việt Nam, kết quả ước lượng chỉ ra rằng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chi phí hoạt động, quy mô ngân hàng và tốc độ tăng trưởng kinh tế đều có tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu. Từ đó có thể đưa ra kết luận rằng không tồn tại mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 286(2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 284(2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 2 (4)(2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...