Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2013
Số tạp chí V.J. Morris and K. Groves(2013) Trang: 132-162
Tạp chí: Food microstructures: microscopy, measurement and modelling

This chapter presents the recent developments in advanced optical methods for exploring food microstructure. The chapter first discusses the basics of light propagation in food and the main limitations of classical approaches (e.g. continuous wave near infrared (NIR), colorimetry) for the measurement of the optical properties of food. It then describes the physical principles, the technological solutions and the advantages of optical coherence tomography, and of space- and time-resolved reflectance spectroscopy. The chapter includes examples of applications and an overview of future prospects.

Các bài báo khác
Số tạp chí 583(2013) Trang: 241-268
Tạp chí: On-farm feeding and feed management in aquaculture
Số tạp chí Joern Birkmann(2013) Trang: 505-550
Tạp chí: Measuring vulnerability to natural hazards: Towards disaster resilient societies
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...