Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2014
Số tạp chí 3(2014) Trang: 107-149
Tạp chí: Springer Science

We report a comprehensive review on the geometric, electronic and energetic properties and the CO adsorption on bimetallic clusters AunV in the range of n = 1-20, obtained using density functional theory computations (BB95 and B3LYP functionals in conjunction with the pseudo-potential cc-pVDZ-PP basis set for metals and the full-electron cc-pVTZ basis set for non-metals). The effects of the vanadium dopant on the properties of gold clusters are analyzed in detail.

Các bài báo khác
Số tạp chí 092(2014) Trang: 448-455
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lương Định Của Nhà nông học vì dân, vì nước
Số tạp chí PGS.TS.Võ Văn Thắng(2014) Trang: 389-394
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo)
Số tạp chí Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban(2014) Trang: 219-232
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam
Số tạp chí In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof(2014) Trang: 137-142
Tạp chí: Southeast Asian Water Environment
Số tạp chí 1(2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
Số tạp chí 978-0-12-800007-6(2014) Trang: 257-272
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam: Engineering and Planning Perspectives
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...