Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2014
Số tạp chí In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof(2014) Trang: 137-142
Tạp chí: Southeast Asian Water Environment

Common reed (Phragmites spp.), or called in short ?reed?, is widely used as dominant vegetation in constructed treatment wetlands. In the context of the debate about the role of the reed in removing phosphorous and nitrogen, this paper presents the result of two parallel experiments. The first experiment is aimed at surveying the biomass increase of reed in time and the percentage of accumulated total phosphorous (P) and total Kjeldahl nitrogen (N) in their body. In the second experiment the P and N balances are established in pots. The wastewater used in the experiments was taken from different treatment stages of an experimental subsurface flow wetland located at the Can Tho University, Vietnam.

The experiment results have shown that more than 60% of the total phosphorous and 90% of the total Kjeldahl nitrogen is removed through adsorption in the sand (23 to 48% P and 0.8 to 1% N) and through up-take in common reed plant and root systems (1 to 12% P and 22 to 76% N). These removal percentages fit the results of previous reports. It may be concluded that reed as a macrophyte species plays a certain treatment role wastewater in constructed wetland, but predominantly for nitrogen removal.

Các bài báo khác
Số tạp chí 092(2014) Trang: 448-455
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lương Định Của Nhà nông học vì dân, vì nước
Số tạp chí PGS.TS.Võ Văn Thắng(2014) Trang: 389-394
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo)
Số tạp chí Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban(2014) Trang: 219-232
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
Số tạp chí 978-0-12-800007-6(2014) Trang: 257-272
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam: Engineering and Planning Perspectives
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...