Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2014
Số tạp chí PGS.TS.Võ Văn Thắng(2014) Trang: 389-394
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo)

Từ khi có Luật đất đai năm 2003, chính sách về quản lý đất đã có nhiều thay đổi, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, trước mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và dân chủ hóa đời sống xã hội, các chính sách, pháp luật đất đai tỏ ra không đáp ứng được yêu cầu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra. Đặc biệt, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở tất cả các tỉnh thành, trong đó, chủ yếu là những bất đồng liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… Những bất cập trong quy định và thực thi pháp luật về thu hồi đất ảnh hưởng đến chỗ định cư, tác động tiêu cực đến một bộ phận cộng đồng do mất nghề nghiệp khi không còn đất sản xuất.... Nội dung của bài viết này là kết quả nghiên cứu các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng, phỏng vấn các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học và lấy ý kiến ​​của 376 người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó, có một số đề xuất từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013.

Các bài báo khác
Số tạp chí 092(2014) Trang: 448-455
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lương Định Của Nhà nông học vì dân, vì nước
Số tạp chí Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban(2014) Trang: 219-232
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam
Số tạp chí In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof(2014) Trang: 137-142
Tạp chí: Southeast Asian Water Environment
Số tạp chí 1(2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
Số tạp chí 978-0-12-800007-6(2014) Trang: 257-272
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam: Engineering and Planning Perspectives
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...