Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2018
Số tạp chí 1(2018) Trang: 474-490
Tạp chí: ECONVN 2018: Econometrics for Financial Applications
Số tạp chí 63(2018) Trang: 109-115
Tạp chí: Advances in Engineering Research and Application
Số tạp chí PHAM THI DIEU MY & NGUYEN QUY HANH(2018) Trang: 171-187
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: HYDROPOWER IMPACTS FROM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GENDER PERSPECTIVES – EVIDENCE FROM THE CENTRAL AND CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
Số tạp chí ecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10751)(2018) Trang: 565-575
Tạp chí: Nhà Xuất bản Springer
Số tạp chí Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên)(2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
Số tạp chí 1(2018) Trang: 229-245
Tạp chí: Globalization and trade integration in developing countries


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...