Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2008
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Numerical Functional Analysis and Optimization
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: European Food Research and Technology
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: First International Conference on Sustainable Animal Agriculture in Developing Contries (SAADC 2007)
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Waseda University Comparative Law Studies
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: V. T. T. LOC
Tạp chí: Proceedings of 7th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Recherche et formation profession-nalisante en francais: quels défis pour I’enseignant-chercheur
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceedings of 5th Asian Buffalo Association Congress, 18-22 April 2006. Nanning, China
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: Trần Văn Việt,
Tạp chí: Proceedings of the 11th international symposium on the efficient application preservation of Marine biological resources
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the 11th International Symposium on the Efficient Application and Preservation of Marine Biologycal Resources
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Journal of Animal Science
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Encyclopedia of Animal Science
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...