Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 268
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 78
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 186
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 85
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 171
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish
Số tạp chí June 29 2014-July 3 2014(2014) Trang: 1-4
Tạp chí: IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 - July 3, 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Số tạp chí 5(2014) Trang: 192-201
Tạp chí: The fifth International symposium on Information and Communication Technology
Số tạp chí 363(2014) Trang: 392-398
Tạp chí: Friend-Water 2014, Montpellier-France, 07-10 October 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: IAFP's European Symposium on Food Safety, Hungary
Số tạp chí 90263(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Civil, and Material Engineering (ICMCME 2014); 11 -13 July 2014, Phuket , Thailand
Số tạp chí 9159(2014) Trang: 113-120
Tạp chí: Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014), April 5-6, 2014, Athens, Greece
Số tạp chí May 22-25, 2014(2014) Trang: 169-177
Tạp chí: Proceedings of the 2014 Hawaii International Conference on Business
Số tạp chí 27(2014) Trang: 365-366
Tạp chí: ICP 2014 Nagoya, Polyphenols Communications 2014
Số tạp chí SENSORNETS 2014(2014) Trang: 95-102
Tạp chí: 3rd International Conference on Sensor Networks


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...