Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A Focus in The Mekong Delta 3-5 April, 2014, Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam,
Số tạp chí (2014) Trang: 114
Tạp chí: Aquaculture And Environment: A Focus In The Mekong delta, Viet Nam April 3 -5, 2014 Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 132
Tạp chí: OHBM 2014 annual meeting
Số tạp chí (2014) Trang: 147
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 73
Tạp chí: The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 62
Tạp chí: The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 13
Tạp chí: The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014
Số tạp chí 4(2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
Số tạp chí Abstract book(2014) Trang: 15
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Synposium
Số tạp chí (2014) Trang: 20
Tạp chí: Vietnam Engineering Education Conference - VEEC 2014, March 25 - 26, 2014. HoChiMinh University of Technology
Số tạp chí (2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
Số tạp chí (2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
Số tạp chí (2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
Số tạp chí The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia(2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
Số tạp chí (2014) Trang: 98
Tạp chí: The 2rd International Conference on Computational Science and Engineering
Số tạp chí (2014) Trang: 18
Tạp chí: The 4th International Fisheries Symposium, October 30-31, 2014, Surabaya, Indonesia
Số tạp chí (2014) Trang: 1
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Jeju, Korea. 8-13 June, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 24
Tạp chí: Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 42
Tạp chí: Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 32
Tạp chí: The 1st International Conference on Applied Science, Technology and Management (ASTeM 2014)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...