Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 89
Tạp chí: Aquaculture and Enviroment
Số tạp chí (2014) Trang: 29
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014, 6-8 December 2014, Danang, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 202
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW Marriot Hotel-Surabaya-Indonesia, October 30-31th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 20
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5 2014, Can THo University, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 143
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 48
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, Surabaya-Indonesia, 30-31th October, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 12
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 96
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 88
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 111
Tạp chí: 2014 Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT), NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan. 31 August to 5 September, 2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 379-387
Tạp chí: 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
Số tạp chí (2014) Trang: 39
Tạp chí: The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand
Số tạp chí (2014) Trang: 372-379
Tạp chí: 1st International conference on Finance and Economics 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 67
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 53
Tạp chí: IFS, Surabaya, Indonesia, 30-31 Oct, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 12
Tạp chí: IFS, Surabaya, Indonesia, 30-31 Oct, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 16
Tạp chí: International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 192
Tạp chí: The 9th symposium on diseases in Asian Aquaculture (DAA 9), Ho Chi Minh city, Viet Nam, 24-28 Nov, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 104-105
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...