Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 51-60
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 90-97
Tải về
5 (2021) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, Đại học Ngoại ngữ Huế
In Mark R. Freiermuth & Nourollah Zarrinabadi (2020) Trang: 175-202
Tạp chí: Technology and the Psychology of Second Language Learners and Users
0 (2019) Trang: 41-62
Tạp chí: LANGUAGE AND LINGUISTICS - Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners' Learning Achievement: From Theory to Practice
0 (2019) Trang: 8-18
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
7 (2017) Trang: 7-14
Tạp chí: IOSR Journal of Research and Method in Education
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...