Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
0 (2019) Trang: 41-62
Tạp chí: LANGUAGE AND LINGUISTICS - Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners' Learning Achievement: From Theory to Practice
Liên kết:

Together with the changes in learning and teaching pedagogies, alternative assessment methods are becoming more and more appreciated in educational practice. Self-assessment is one form of alternative assessment and has been suggested as a reliable and valid method for assessing students’ communicative competence. In this book chapter, a review of self-assessment in speaking skills is examined. A thematic literature review was conducted on the benefits of self-assessment in speaking skill, tools to self-asasess students’ speaking skills and empirical research on validity and effects of self-assessment on students’ speaking performance. The review showed (1) contradictory ideas on the use of self-assessment and that (2) studies on the effects of self-assessment on students’ speaking skills in the English as a foreign language (EFL) context. Pedagogical implications and recommendations for further studies in the field are suggested.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 51-60
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 90-97
Tải về
In Mark R. Freiermuth & Nourollah Zarrinabadi (2020) Trang: 175-202
Tạp chí: Technology and the Psychology of Second Language Learners and Users
0 (2019) Trang: 8-18
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
7 (2017) Trang: 7-14
Tạp chí: IOSR Journal of Research and Method in Education
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...