Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 729-736
Tạp chí: International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Số tạp chí (2018) Trang: 296-310
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food
Số tạp chí (2018) Trang: 266-275
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food
Số tạp chí ISBN 978-604-67-1159-9(2018) Trang: 60-75
Tạp chí: Proceedings of the 1st National Conference on English Language Teaching Upgrade
Số tạp chí (2018) Trang: 143-150
Tạp chí: National Conference on English Language Teaching Upgrade: A Focus on Fluency
Số tạp chí (2018) Trang: 1213-1236
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management and Business
Số tạp chí (2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
Số tạp chí (2018) Trang:
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference Proceedings, University of Economics and Law, Vietnam; 28/05/2018 - 01/06/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
Số tạp chí (2018) Trang: 64-67
Tạp chí: International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering
Số tạp chí (2018) Trang: 255-265
Tạp chí: Intelligent Information and Database Systems
Số tạp chí (2018) Trang: 233-243
Tạp chí: Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems
Số tạp chí (2018) Trang: 185-199
Tạp chí: Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 335-340
Tạp chí: 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering
Số tạp chí (2018) Trang: 1418-1423
Tạp chí: The 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018)
Số tạp chí (2018) Trang: 27-35
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Asia Conference on Business and Economic Studies
Số tạp chí 2(2018) Trang: 39-44
Tạp chí: nternational Conference on Machine Learning and Soft Computing
Số tạp chí Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9(2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
Số tạp chí (2018) Trang:
Tạp chí: 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
Số tạp chí (2018) Trang:
Tạp chí: 2018 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI)
Số tạp chí 1186(2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
Số tạp chí (2018) Trang: 012010
Tạp chí: 13th International Conference on Textile Composites (TEXCOMP-13), 17/09/2018 - 19/09/2018, Milan, Italy
Số tạp chí (2018) Trang: 191-202
Tạp chí: The 3rd International TESOL conference – Promoting ELT: Diverse perspectives and new horizons
Số tạp chí (2018) Trang: 355-366
Tạp chí: The 6th International Open TESOL Conference 2018 – Language learning and teaching transformation in the post-method era
Số tạp chí (2018) Trang: 379 - 397
Tạp chí: Language teaching and learning today 2018 - Proceedings – Diversity and unity of language education in the globalized landscape
Số tạp chí (2018) Trang: 316 - 341
Tạp chí: Language teaching and learning today 2018 - Proceedings – Diversity and unity of language education in the globalized landscape

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...