Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2018
Số tạp chí INSPEC Accession Number: 18133693(2018) Trang: 438-441
Tạp chí: Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Information, Communication and Engineering IEEE-ICICE 2017 - Lam, Meen & Prior (Eds)
Số tạp chí (2018) Trang: 50-56
Tạp chí: The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Số tạp chí ISBN 978-0-6483295-0-3(2018) Trang: 114-123
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA Monograph 5)
Số tạp chí (2018) Trang: 81-87
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2018
Số tạp chí n/a(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: The 21th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Lund, Swedenon. 12-15 June, 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 69-83
Tạp chí: The VietTESOL International Conference 2017 - ENGLISH LANGUAGE EDUCATION IN DIVERSE CONTEXTS
Số tạp chí (2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
Số tạp chí (2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
Số tạp chí (2018) Trang: 302-308
Tạp chí: The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam
Số tạp chí 348(2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí ISBN: 978-604-84-3471-7(2018) Trang: 291-297
Tạp chí: The second International conference marketing in the connected age
Số tạp chí (2018) Trang: 30-38
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL international Economics and Business Conference
Số tạp chí (2018) Trang: 78-89
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference
Số tạp chí (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Hội thảo "Triết lý nhân sinh của người dân Nam bộ, Việt Nam", Đại học An Giang, tháng 8/2018

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...