Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 1171-1184
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: RSU International Research Conference 2019, Rangsit, Thailand, 26 April 2019

Mekong Delta Region of Vietnam is forecasted to have one of world’s most severe impacts from climate change. There is a significant knowledge gap in research on climate change impacts on tourism in this area. While climate change’s impacts on agriculture and fisheries have received much attention from authorities and researchers, impacts on tourism have largely been ignored. This article reviews the evidence for climate change in the Mekong Delta and its connection to the tourism sector. Firstly, the study lays out quantitative data for climate change in the Mekong Delta. Secondly, the detailed characteristics of the tourism sector in the Mekong Delta are introduced, including tourism resources, tourism incomes, flow of tourists and tourism facilities. The significant connection between these two components is established as a setting context for further study of climate change-tourism relation in the region.

Các bài báo khác
Số tạp chí November, 16, 2019(2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
Số tạp chí 82(2019) Trang: 666-669
Tạp chí: 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT)
Số tạp chí (2019) Trang: 80
Tạp chí: HỘI NGHỊ – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THE 5TH VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON CONTROL AND AUTOMATION
Số tạp chí (2019) Trang: 78
Tạp chí: HỘI NGHỊ – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THE 5TH VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON CONTROL AND AUTOMATION
Số tạp chí (2019) Trang: 78-84
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
Số tạp chí (2019) Trang: 92-96
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
Số tạp chí (2019) Trang: 54-57
Tạp chí: The 2019 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering Phuket, Thailand — April 13 - 16, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 225-236
Tạp chí: New Issues in Educational Sciences: Inter-Disciplinary and Cross-Disciplinary Approaches, University of Education (VNU-UED) - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, June 20th, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 23-26
Tạp chí: Advanced COMPuting and Applications, Nha Trang, Vietnam, 27-29 November 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 405-409
Tạp chí: The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam
Số tạp chí (2019) Trang: 381-385
Tạp chí: The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam
Số tạp chí (2019) Trang: 231-236
Tạp chí: RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future), Đà Nẵng, 20-22/03/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 174-181
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại học lần thức nhất
Số tạp chí (2019) Trang: 314 -322
Tạp chí: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
Số tạp chí (2019) Trang: 1-6
Tạp chí: 562nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics (ICTTL)
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: 36th International Cosmic Ray Conference
Số tạp chí (2019) Trang: 83-90
Tạp chí: the 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology
Số tạp chí (2019) Trang: 27-32
Tạp chí: 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Số tạp chí (2019) Trang: 89-96
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 38-45
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING 2019


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...