Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 370-379
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)

Hệ thống gợi ý (Recommender Systems – RS) được ứng dụng khá thành công trong thương mại điện tử, nó đưa ra dự đoán về các mục thông tin (items) mà người dùng có thể thích theo một trong hai cách – phản hồi tường minh và phản hồi tiềm ẩn. Phản hồi tường minh dựa vào các đánh giá, xếp hạng,… của người dùng trong quá khứ lên các items để gợi ý các items mà người dùng đó có thể thích trong tương lai. Phản hồi tiềm ẩn dựa vào các items mà người dùng từng lựa chọn, tham khảo hay xem các items đó để đưa ra các gợi ý cho người dùng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn chung của hầu hết hệ thống gợi ý là khi người dùng mới chưa có bất kỳ phản hồi nào trong hệ thống thì hầu như hệ thống không đưa ra gợi ý chính xác cho họ, đó chính là vấn đề khởi đầu lạnh hay còn gọi là vấn đề “Cold-start”. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu một giải pháp trong việc xử lý vấn đề người dùng mới dựa trên các thông tin, các thuộc tính (attributes) của người dùng mới. Qua đó, chúng tôi xây dựng các thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của các mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy giải pháp đề xuất có khả năng gợi ý khá tốt cho những người dùng mới. 

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN:978-604-913-472-2(2016) Trang: 752-760
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX
Số tạp chí (2016) Trang: 159-164
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
Số tạp chí (2016) Trang: 181-188
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
Số tạp chí (2016) Trang: 189-199
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 151-158
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 495-501
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
Số tạp chí (2016) Trang: 122-127
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...