Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
In: Manuel Alberto M. Ferreira (2021) Trang: 33-47
Tạp chí: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9
In: T. K. Dang et al. (Eds.) (2021) Trang: 408-423
Tạp chí: Future Data and Security Engineering
9 (2020) Trang: 6375-6383
Tạp chí: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering
(2017) Trang: 120-125
Tạp chí: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017)
(2016) Trang: 1-6
Tạp chí: The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016)
(2016) Trang: 181-188
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...