Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 120-125
Tạp chí: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017)

This paper proposes an approach for integrating social networks into intelligent tutoring systems (ITS), especially for predicting student performance (PSP). Firstly, we review the main concepts of the ITS as well as matrix factorization technique and social matrix factorization in Recommender Systems (RS). Next, this work introduces how to map the ITS data into the context of user, item and rating in the RS, and shows how to convert social networks to relationships matrix. Then, the prediction model, which is integrated social networks, is proposed for building the ITS. Experimental results on two real datasets show that integrating social relationships of students can be able to increase the accuracy of the prediction models

Các bài báo khác
In: Manuel Alberto M. Ferreira (2021) Trang: 33-47
Tạp chí: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9
In: T. K. Dang et al. (Eds.) (2021) Trang: 408-423
Tạp chí: Future Data and Security Engineering
9 (2020) Trang: 6375-6383
Tạp chí: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering
(2016) Trang: 1-6
Tạp chí: The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016)
(2016) Trang: 181-188
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...