Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 181-188
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)

Bài viết này đề xuất giải pháp dùng kỹ thuật phân rã ma trận tích hợp mạng xã hội (Social Matrix Factorization) trong xây dựng Hệ trợ giảng thông minh (Intelligent Tutoring System - ITS). Trước hết chúng tôi điểm lại các khái niệm chính trong ITS cũng như Kỹ thuật phân rã ma trận trong Hệ thống gợi ý, sau đó đề xuất mô hình dự đoán kết quả học tập của người học trong ITS. Thực nghiệm trên tập dữ liệu thu thập từ thực tế cho thấy việc tích hợp thêm mối quan hệ xã hội của người học có khả năng làm tăng độ chính xác của mô hình dự đoán trong ITS.   

Các bài báo khác
In: Manuel Alberto M. Ferreira (2021) Trang: 33-47
Tạp chí: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9
In: T. K. Dang et al. (Eds.) (2021) Trang: 408-423
Tạp chí: Future Data and Security Engineering
9 (2020) Trang: 6375-6383
Tạp chí: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering
(2017) Trang: 120-125
Tạp chí: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017)
(2016) Trang: 1-6
Tạp chí: The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...