Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 276-281
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững

Nghiên cứu được thực hiện tại vùng Bắc Vàm Nao, tỉnh An Giang nhằm đánh giá hiện trạng và tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng đến hệ thống công trình thủy lợi (CTTL). Các số liệu được thu thập và phân tích các mặt hạn chế của hệ thống CTTL trong điều kiện hiện tại và trong tương lai, gồm: đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và diễn biến lũ; phân tích tương quan mực nước giữa trạm Đại Ngãi với trạm Tân Châu, Châu Đốc và Long Xuyên làm cơ sở để dự báo mực nước theo các kịch bản BĐKH. Kết quả cho thấy, hiện trạng các CTTL tương đối hoàn chỉnh. Từ khi có đê bao kiểm soát (KSL), sản xuất lúa chuyển từ 2 vụ sang 3 vụ. Diện tích sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu nhìn chung không tăng, nhưng diện tích vụ 3 có xu thế tăng. Diện tích sản xuất lúa tại huyện Phú Tân tăng đáng kể các năm 2005-2006 và 2010-2011. Năng suất các vụ nhìn chung tăng không đáng kể. Sản lượng vụ 3 nhìn chung có tăng nhưng không ổn định. Cao trình đê hiện tại không đáp ứng được KSL trong tương lai theo các kịch bản BĐKH.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
Số tạp chí (2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí (2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
Số tạp chí (2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...