Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2019
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng quy trình chế biến bột sấy phun từ dịch trích cây thuốc dòi ở quy mô phòng thí nghiệm và bước đầu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của sản phẩm. Nội dung nghiên cứu gồm: i) tối ưu hóa hàm lượng maltodextrin (5-15%) và gum arabic (0.06-0.1%) bổ sung vào dịch trích; tối ưu hóa nhiệt độ sấy phun (170-190oC) và tốc độ dòng nhập liệu (16-20 rpm); (ii) thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của bột sấy phun trên 5 chủng gây bệnh đường hô hấp (Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus pneunomiae; Klebsiella pneumoniae và Pseudomonas aeruginosa); xác định khả năng chống oxy hóa in vitro thông qua phương pháp DPPH và FRAP. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch trích thuốc dòi được phối chế với 9% maltodextrin và 0,08% gum arabic, sấy phun với nhiệt độ không khí đầu vào 179oC, tốc độ dòng nhập liệu 18 rpm, nhiệt độ đầu ra 98oC. Sản phẩm bột sấy phun thu được có hàm ẩm 6.5%, hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol  và tannin lần lượt là 8,06 mgCE/100g; 30,86 mgQE/g; 28,12 mgGAE/g và 24,85 mgTAE/g bột. Bột sấy phun có khả năng chống oxy hóa cao với giá trị IC­50 về khử gốc tự do DPPH là 0,98 mg/mL; khả năng khử sắt theo phương pháp FRAP là 116,198 µMfeSO4/100mg. Ngoài ra, bột thuốc dòi có hoạt tính kháng khuẩn trên chủng Streptococcus pyogenes với MIC là 50 mg/mL.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2019) Trang: 276-281
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
Số tạp chí (2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
Số tạp chí (2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí (2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
Số tạp chí (2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...