Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 544-551
Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019
Liên kết:

Nghiên cứu này nêu lên sự tiện ích của việc tích hợp giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian trong quản lý nguồn tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp tại 03 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Việc xác định tiềm năng đất đai về điều kiện tự nhiên, kinh tế được sử dụng bởi phương pháp FAO (1976 và 2007) và sự hỗ trợ của công cụ GIS. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tiện lợi của việc kết hợp về dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian và phương pháp đánh giá thích nghi của FAO và đây cũng là một cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý có cái nhìn bao quát về nguồn tài nguyên đất đai sẳn có, tiềm năng cho phát triển nông nghiệp và xác đính những yếu tố còn hạn chế hướng đến việc chọn lựa các mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý và định hướng phát triển nông nghiệp mang tính bền vững trong điều kiện thời tiết thay đổi, cũng như việc ứng phó với biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp tại vùng ven biển của tỉnh Bến Tre.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí (2019) Trang: 276-281
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
Số tạp chí (2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí (2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
Số tạp chí (2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...