Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 241
Tạp chí: Mekong Environmental Sympossium
Liên kết:

Application of biofertiliser and saving irrigation water are two important techniques to sustain rice production in the Mekong Delta. The objective of this study is to quantify the impact of BioGro fertilizer and alternating wetting and drying irrigation technique (AWD) on grain yield and methane and nitrous oxide emission in a rice crop. Trials were conducted in two consecutive rice crops. A two-factors experiment was laid out in a split-split plot where the main-plots were  water management practices: alternate wetting and drying irrigation or continuous flooding as farmer?s practice. BioGro and N fertiliser were applied to sub plots at 3 levels: (1) 90 kg N/ha (100% treatment), (2) BioGro + 45 kg N/ha and, (3) 45 kg N/ha. Experiment 2 was designed as similar to experiment 1 except without level (3) of N fertilizer. This experiment was used for methane and nitrous oxide gas measurement. In the Summer-Autumn crop, grain yield of plots received BioGro was 5 tones/ha, equivalent to those received 100% of N fertilizer. The AWD method reduced 400m3 /ha, about 22% of irrigation water inputs and increased grain yield (170 kg/ha) compared to continuously flooding practice. In Autumn-Winter crop, the application of BioGro contributed to the reduction of methane and nitrous oxide emission compared with farmer?s conventional method. Water saving irrigation practice helped to reduce methane gas emission but increased nitrous oxide emission. Results showed that BioGro biofertiliser application and AWD practice are feasible and economical for intensive rice production system in the Mekong Delta.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 128-136
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 8-16
Tải về
tháng 6/2011 (2011) Trang: 95-102
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...