Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 86-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

 

Title:

Factors affecting the level of willingness to pay for tourism needs of citizens in Can Tho City

Từ khóa:

Nhu cầu, du lịch, mức sẵn lòng chi trả, Thành phố Cần Thơ

Keywords:

Demand/needs, tourism, willingness to pay, Can Tho City

ABSTRACT

This study was conducted to determine the level of willingness to pay for the tourism needs of the citizens in Can Tho city. The study used the willingness to pay method to evaluate ones. Tobit regression model is used in this study to determine that the factors affect the willingness to pay level for tourism needs. Research data were collected randomly by direct interviews from 610 citizens, who have used these services in Can Tho city to determine the factors affecting tourism needs of the citizens in here. The research results showed that tourism needs of the citizens are diverse fairly about organization and type of tourism; the willingness to pay for travel demand is quite high. The result showed the study also identified the factors affecting the affordable travel demand of city citizens are genders, marital status, scales of family, income and the number of the previous tours.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mức độ sẵn lòng chi trả cho nhu cầu du lịch của người dân TP. Cần Thơ. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp willingness to pay để đánh giá mức sẵn lòng chi trả, đồng thời phương pháp hồi qui tobit được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn lòng chi trả cho nhu cầu du lịch. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ cuộc điều tra trực tiếp 610 người dân ở TP. Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu du lịch của người dân thành phố rất đa dạng về hình thức tổ chức du lịch và loại hình du lịch, mức độ sẵn lòng chi trả cho nhu cầu du lịch là khá cao. Nghiên cứu đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn lòng chi trả cho nhu cầu du lịch của người dân thành phố là giới tính, tình trạng hôn nhân, qui mô gia đình, thu nhập hàng tháng và số lần đi du lịch trước đó.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 103-108
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 32-37
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 50-56
Tải về
04(3) (2019) Trang: 1927-1940
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
1 (2013) Trang: 71
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 163
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 55
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...