Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 37-45
Tải về

ABSTRACT

Six samples belonging to the Artocarpus genus were collected from some regions including Tien Giang, Can Tho and Ho Chi Minh. Firstly, the ploidy level of the samples was determined by Flow cytometry method. After extraction, DNA samples were used as the templates for PCR reactions which aimed at the ITS region and the matK gene using primers ITS1/ITS4 (White et al., 1990) and primers matK-VF/matK-VR (Tina, 2005). These isolated fragments were sequenced, and then analysed by PAUP 4.0 program with parsimony method to generate the relative phylotree of the samples. In addition, the leaf protein was also extracted to study the genetic difference using the SDS-PAGE method. The results showed that there were three ploidy level consisting of 2n, 3n and 4n. The results obtained from ploidy analysis and ITS region depicted that H.TG, H.SG and H.CT were Artocarpus camansi while K.CT1 and K.CT2 were Artocarpus altilis, and K.TG was the hybrid between Artocarpus altilis and Artocarpus mariannensis. However, the matK region and protein profile could not distinguish species including A. altilis, A. mariannensis and the hybrid between A. altilis and  A. mariannensis.

Keywords: Flow cytometry, ITS, matK, phylotree, SDS-PAGE

Title: Study the genetic characteristics of several Artocarpus spp.

TóM TắT

Sáu mẫu cây thuộc chi Artocarpus trong thí nghiệm được thu thập từ một số địa điểm khác nhau thuộc các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, và TPHCM. Trước hết, mức độ đa bội thể của các mẫu được xác định thông qua phương pháp dòng chảy tế bào (Flow cytometry). Các mẫu DNA sau khi ly trích được dùng để thực hiện phản ứng PCR với các cặp mồi ITS1/ITS4 (White et al. 1990) và matK-VF/matK-VR (Tina, 2005) để khuếch đại vùng gene ITS và matK. Trình tự của hai gene này sau đó được phân tích bằng phần mềm PAUP 4.0 theo phương pháp parsimony, để dựng giản đồ phả hệ thể hiện mối tương quan của các cây được nghiên cứu. Protein lá của các mẫu  cây cũng được nghiên cứu bằng kỹ thuật điện di SDS-PAGE. Kết quả thu được cho thấy các cây có mức độ đa bội thể khác nhau (2n, 3n, 4n). Khảo sát mức đa bội thể và trình tự gene ITS cho kết quả: có thể các cây H.TG, H.SG và H.CT là Artocarpus camansi, K.CT1 và K.CT2 là Artocarpus altilis, K.TG là cây lai Artocarpus altilis x Artocarpus mariannensis. Tuy nhiên, trình tự đoạn matK và phổ điện di SDS-PAGE protein chưa thể dùng phân biệt các loài A. altilis, A. mariannensis và cây lai A. altilis x  A. mariannensis trong thí nghiệm này.

Từ khóa: Dòng chảy tế bào, giản đồ phả hệ, ITS, matK, SDS-PAGE

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 175-185
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 253-261
Tải về
chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566 (2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...