Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2018) Trang:
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện trong nhà trồng, được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 6 nghiệm thức (NT) là các hàm lượng phân trùn quế 0 (Đối chứng), 1, 2, 3, 4 và 5 kg/m 2 và 4 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung phân trùn quế từ 1-5 kg/m 2 giúp gia tăng chiều dài và tổng khối lượng 30 quả thể đầu, gia tăng tổng số lượng quả thể nấm nhưng không làm ảnh hưởng đến chiều rộng quả và khối lượng trung bình/quả thể. Ở hàm lượng phân trùn quế 2 kg/m 2 cho tổng khối lượng 30 quả thể đầu cao nhất và tổng trọng lượng quả thể thích hợp nhất. Chiều dài tương quan thuận với chiều rộng và tổng khối lượng 30 quả thể đầu. Nhiệt độ nhà trồng tương quan thuận với tổng số lượng quả thể và tổng khối lượng quả thế. Tổng số lượng quả thể tương quan thuận với tổng khối lượng quả thể và tương quan nghịch với khối lượng trung bình/quả thể.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 175-185
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 253-261
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 37-45
Tải về
chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566 (2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...