Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/02/2018
Ngày nhận bài sửa: 26/04/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Study on hepatoprotective activity of the methanol leaf extract of skunkvine (Paederia scandens L.) on carbon tetrachloride - induced hepatic damage in mice

Từ khóa:

Bảo vệ gan, carbon tetrachloride (CCl4), enzyme ALT, enzyme AST, Paederia scandens L.

Keywords:

ALT enzyme, AST enzyme, carbon tetrachloride (CCl4), hepatoprotection, Paederia scandens L.

ABSTRACT

The hepatoprotective effect of methanol leaf extract of skunkvine (Paederia scandens L.) was investigated on carbon tetrachloride - induced hepatic damage in mice. Liver damage in mice was induced by administration of CCl4 in olive oil with the ratio of 1 to 4 at dose of 2.5 ml/kg per day in 4 consecutive weeks. After one hour taking CCl4 by oral administration, mice were treated with methanol leaf extract of skunkvine at different concentrations of 100, 200, and 400 mg/kg body weight. Silymarin was used as a positive control. After 4 weeks of treatment, the results indicated that the liver transaminase levels decreased significantly. Specifically, the AST level declined by 94.2%, 98%, 99% and ALT levels declined by 91.6%, 93.5%, 95.2% at three tested concentrations. The hepatoprotective effects of leaf extract of skunkvine were similar to those of silymarin at dose of 16 mg/kg BW. Observation of the microscopic cross section of liver tissue also revealed that the mice treated with leaf extract of skunkvine at dose 200 and 400 mg/kg body weight had significantly improvement in liver tissues compared to the non-treated control group.

TÓM TẮT

Hiệu quả bảo vệ gan của cao lá Mơ Leo - LML (Paederia scandens L.) được khảo sát trên chuột tổn thương gan bằng carbon tetrachloride (CCl4). Chuột được gây tổn thương gan bằng CCl4 pha trong dầu olive với tỷ lệ 1:4 với liều uống là 2,5 ml/kg/ngày và uống mỗi ngày trong thời gian 4 tuần. Hiệu quả bảo vệ gan của cao LML được khảo sát bằng cách cho chuột uống cao LML ở các nồng độ 100, 200 và 400 mg/kg trọng lượng chuột sau 1 giờ uống CCl4. Silymarin được sử dụng như đối chứng dương. Kết quả thí nghiệm cho thấy, sau 4 tuần thí nghiệm, hàm lượng các enzyme AST giảm lần lượt 94,2%, 98%, 99%, enzyme ALT giảm lần lượt 91,6%, 93,5%, 95,2%. Hiệu quả bảo vệ gan của cao LML có thể so sánh tương đương với sylimarin liều 16 mg/kg trọng lượng chuột. Quan sát tiêu bản hiển vi lát cắt ngang gan chuột cho thấy mô gan của nhóm chuột được điều trị bằng cao LML nồng độ 200 và 400 mg/kg cải thiện đáng kể so với nhóm chuột không được điều trị.

Trích dẫn: Phan Kim Định, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Trọng Tuân và Đái Thị Xuân Trang, 2018. Khảo sát khả năng bảo vệ gan của cao methanol lá Mơ Leo (Paederia scandens L.) trên chuột tổn thương gan bằng carbon tetrachloride. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 94-100.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 103-114
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 24-31
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...