Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 24-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 07/05/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Antioxidant and hepatoprotective activities of the methanol leaf extract of Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

Từ khóa:

Bảo vệ gan, chống oxy hóa, Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser, tetrachloric carbon (CCl4)

Keywords:

Antioxidant, carbon tetrachloride (CCl4), hepatoprotection, Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

ABSTRACT

The chemical composition of Gao trang leaves (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) contained alkaloids, flavonoids, glycosides, polyphenols, tannins and triterpenoids. The total polyphenol and flavonoid contents of N. cadamba were equivalent to 376.43±2.22 mg GAE/g and 613.53±90.39 mg QE/g, respectively. The antioxidant activities of the extract of  N. cadamba leaves were investigated by DPPH free radical scavenging and reducing power (RP) assays. The leaf extract possessed relatively high antioxidant activity, with EC50 value of 52.69 µg/mL and OD0.5 value of 89.68 µg/mL, which were higher than that of references as vitamin C and BHA 1.13 times and 2.97 times, respectively. The hepatoprotective activity of the leaf extract was investigated in mice which were previously treated with CCl4 to induce liver damage. The leaf extract at the dose of 100, 200 and 400 mg/kg body weight effectively reduced the level of alanine transaminase and aspartate transaminase in serum. The leaf extract also improved the oxidative stress status in mice liver through effective reduction of malondialdehyde level and increasing of glutathione level in the liver.

TÓM TẮT

Cao lá Gáo trắng - GT (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) có chứa các thành phần hóa học bao gồm alkaloid, flavonoid, glycoside, phenol, tannin, triterpenoid. Hàm lượng polyphenol và flavonoid được xác định lần lượt là 376,43±2,22 mg GAE/g và 613,53±90,39 mg QE/g. Hoạt tính chống oxy hóa của cao lá GT  được khảo sát bằng các phương pháp DPPH và khử sắt (RP). Kết quả cho thấy, cao lá GT có khả năng chống oxy hóa khá tốt với EC50 = 52,69 µg/mL và OD0,5 = 89,68 µg/mL, lần lượt cao hơn chất chuẩn vitamin C và BHA  là 1,13 lần và 2,97 lần. Hoạt động  bảo vệ gan của cao lá GT được khảo sát trên chuột tổn thương gan bằng CCl4 với liều 2,5 ml/kg/ngày bằng đường uống trong thời gian 4 tuần. Silymarin được sử dụng như đối chứng dương. Ở các liều khảo sát cao lá GT 100, 200, 400 mg/kg trọng lượng chuột đều cho hiệu quả làm giảm hàm lượng các enzyme ALT và AST trong huyết thanh rất tốt. Cao lá GT cũng cải thiện được trạng thái stress oxy hóa trong gan qua hiệu quả làm giảm mức MDA và làm tăng mức GSH trong mô gan.

Trích dẫn: Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân và Đái Thị Xuân Trang, 2019. Hoạt tính chống oxy hóa và bảo vệ gan của cao chiết lá gáo trắng (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 24-31.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 103-114
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...