Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

The present study revealed that the methanol leaf extract of Mo Leo (Paederiascandens L.) contained alkaloids, flavonoids, glycoside, phenols and tanins. The total polyphenol and flavonoid contents of Paederiascandens L. were 16,72±0,21 mg GAE/g and 294,76±7,76 mg GAE/g, respectively. The antioxidative potential of the methanol leaf extract of Paederiascandens L. was evaluated using various antiradical scavenging activities including 2,2–diphenyl–1–picrylhydrazyl (DPPH), iron reducing power method and total antioxidant capacity using phosphomolypdenum method. The results have shown that Paederia scandens L. methanol leaf extract possessed relatively high antioxidant activity, with EC50=107,71 µg/mL and OD0,5=582,20 µg/mL in DPPH and iron reducing power method, respectively. Total antioxidant capacity (OD0,5=15,847±0.231µg/mL) was compared to that of the standard, trolox (OD0,5=2,315±0,083 μg/mL). The anti-inflammatory effect of Mo Leo leaf extract obtained in Bovine serum albumin denaturation test (EC50= 6,03±0,12μg/mL) was comparable to reference drugs, diclofenac sodium (EC50= 0,57±0,21µg/mL).

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 103-114
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 24-31
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...