Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 103-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 09/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Study on some biological activities of methanol extract of Hedyotis diffusa Willd

Từ khóa:

Bảo vệ gan, carbon tetrachloride, chống oxy hóa, chống viêm, Hedyotis diffusa Willd.

Keywords:

Anti-inflammatory, antioxidant, carbon tetrachloride, Hedyotis diffusa Willd., hepatoprotection

ABSTRACT

The study is aimed at evaluating some biological activities of methanol extract of Hedyotis diffusa Willd. (Rubiaceae family). The chemical composition of Hedyotis diffusa Willd. contained alkaloids, flavonoids, glycosides, tannins and triterpenoids. The total polyphenol and flavonoid contents were equivalent to 83.58 ± 1.38 mg GAE/g and 398.53±7.13 mg QE/g, respectively. The results from 2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging and reducing power (RP) assays showed slightly high antioxidant activity of the extracts from H. diffusa. The anti-inflammatory activity was determined by two in vitro methods: inhibition of heat induced denaturation of egg albumin and Bovine serum albumin. The results have shown that the percentage inhibition was observed at 200 µg/mL (57.07±5.93%) for egg albumin and (60.30±6.04%) for bovine serum albumin. The hepatoprotective activity of the extract was investigated in mice which were previously treated with carbon tetrachloride (CCl4) to induce liver damage. The extract at the dose of 100, 200 and 400 mg/kg body weight effectively reduced the level of alanine transaminase and aspartate transaminase in serum. In addition, the extract also improved the oxidative stress status in mice liver through effective reduction of malondialdehyde level and increasing of glutathione level in the liver.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số hoạt tính sinh học của cây Lưỡi rắn trắng Hedyotis diffusa Willd. (họ Cà phê). Cao chiết Lưỡi rắn trắng được xác định có chứa alkaloid, flavonoid, glycoside, tannin và triterpenoid. Hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng lần lượt tương đương 83,58±1,38 mg GAE/g cao chiết và 398,53±7,13 mg QE/g cao chiết. Hoạt tính chống oxy hóa được xác định bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH và khử sắt cho thấy cao chiết Lưỡi rắn trắng có hoạt tính chống oxy hóa khá cao. Cao chiết Lưỡi rắn trắng được khảo sát hoạt tính chống viêm bằng phương pháp ức chế sự biến tính protein huyết thanh bò và albumin trứng. Kết quả cho thấy rằng, cao chiết Lưỡi rắn trắng ở nồng độ 200 μg/mL có khả năng ức chế sự biến tính albumin huyết thanh bò đạt 60,30±6,04% và ức chế sự biến tính albumin trứng đạt 57,07±5,93%. Kết quả khảo sát hiệu quả bảo vệ gan trên mô hình chuột được gây tổn thương gan bằng carbon tetrachloride (CCl4) của cao chiết Lưỡi rắn trắng cho thấy, ở cả 3 liều cao chiết khảo sát (100, 200, 400 mg/kg khối lượng chuột) đều có khả năng làm giảm trên 50% hàm lượng enzyme AST và ALT. Bên cạnh đó, cao chiết Lưỡi rắn trắng cũng cải thiện tình trạng stress oxy hóa trong gan chuột thí nghiệm qua hiệu quả làm giảm mức malondialdehyde và tăng mức glutathione trong mô gan.

Trích dẫn: Phan Kim Định, Võ Thị Mỹ Huyền, Trịnh Dương Hạnh My, Lê Thị Điểm, Trần Chí Linh, Nguyễn Trọng Tuân và Đái Thị Xuân Trang, 2020. Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của cao chiết methanol cây lưỡi rắn trắng (Hedyotis diffusa Willd.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 103-114.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 24-31
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...