Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/04/2016

Ngày nhận bài sửa: 23/05/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Contribution of TFP to economic growth of Kien Giang province during the period of 2001-2015

Từ khóa:

Kiên Giang, Tăng trưởng kinh tế, Tăng trưởng bền vững, TFP

Keywords:

Kien Giang province, Economic growth, Sustainable growth, TFP, Kien Giang

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze contribution of TFP to economic growth of Kien Giang province by using the Cobb-Douglas production function, based on time series data in the period of 2000-2015. The results revealed that coefficients of labor (α) and capital stock (β) from the production function analysis were 0.4359 and 0.5461, respectively. On average, in each five year peroid of 2001-2005, 2006-2010 and 2011-2015, the annual growth of TFP were 1,85%, -4,10% and 2,55%, respectively; the contributions of TFP to economic growth were 13,21%, -36,55 and 25,63%, respectively.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp hàm sản xuất Cobb-Douglas, dựa trên bộ dữ liệu thời gian trong giai đoạn 2000-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số đóng góp của vốn (α) là 0,4359, hệ số đóng góp của lao động (β) là 0,5461; tốc độ tăng trưởng TFP bình quân của tỉnh Kiên Giang trong mỗi giai đoạn 5 năm 2001-2005, 2006-2010 và 2011-2015 lần lượt là 1,85%/năm, -4,10%/năm và 2,55%/năm và đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh lần lượt là 13,21%, -36,55 và 25,63%.

Trích dẫn: Đỗ Văn Xê và Nguyễn Hữu Đặng, 2017. Đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001-2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 1-8.

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 113-119
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Số 13 (2010) Trang: 120-125
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 336-345
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 44-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 66-75
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...