Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 113-119
Tác giả: Đỗ Văn Xê

ABSTRACT

Economic analysis is useful tools to evaluate economic efficiency of production activities; however, almost farmers only pay attention on yield instead of economic efficiency. This situation may cause wrong decision because high yield may not always lead to high economic efficiency, while the second is the main objective of production, not the one. This research applies economic analysis to evaluate the efficiency of cropping system on district in the Mekong Delta (Cai Lay district, Tien Giang province). The results show that cropping pattern rice-upland-rice gives BCR (2.96) higher than pattern 3-rice crop per year. Rice-upland-rice pattern give higher economic efficiency because in spring-summer season does not favor to rice because lack of water. If replace rice by upland crop will give higher profit. In addition, growing upland crop need more labor will provide job for people in the surround region.

Keywords: cropping system, economic analysis, benefit cost ratio, BCR, economic efficiency

Title: Economic Analysis of Cropping System: The Case Study of Cai Lay District,  Tien Giang province.

TóM TắT

Phân tích kinh tế là một công cụ cần thiết để tính toán hiệu quả của các hoạt động sản xuất, tuy nhiên trong sản xuất nông nghiệp hầu hết nông dân chỉ chú ý đến năng suất, ít chú ý hiệu quả kinh tế. Điều này có thể dẫn đến quyết định không chính xác vì mục đích của sản xuất là nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong khi năng suất cao chưa hẳn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích kinh tế để đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất nông nghiệp tại một huyện trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Kết quả cho thấy mô hình luân canh lúa với cây màu mang lại hiệu quả đồng vốn (2,96) cao hơn mô hình 3 vụ lúa (2,42). Mô hình luân canh lúa với màu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình 3 lúa là vì vụ Xuân Hè thiếu nước nên không thích hợp cho cây lúa, nếu thay thế cây lúa bằng cây màu thì sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, khi trồng màu thì nhu cầu lao động cao hơn, sẽ mang lại công ăn việc làm cho những thành viên trong gia đình và người dân trong vùng.   

Từ khóa: mô hình canh tác, phân tích kinh tế, tỉ suất chi phí lợi nhuận, BCR, hiệu quả kinh  tế

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 120-125
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 336-345
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 44-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 66-75
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...