Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 336-345
Tải về

ABSTRACT

The study focuses on analyzing of Tien Giang tourism and analyzing the following main aspects:  the number of tourists and the tourist turnover from 2001 to 2006, with appreciation of the development potential of Tien Giang tourism. Analysis of the matrix SWOT can find comparison benefits of Tien Giang tourism compared with other provinces, since this analysis we can design suitable strategies for Tien Giang tourism development over the next few years. Results of the study show that tourists come to Tien Giang mainly at the weekend. Tourists tour the area and the time they stay is very short, averaging 1.53 days per person. This period is insufficient to promote good business prospects. Finally the study found that we must formulate quick and effective solutions if we are to exploit the tourism potential of Tien Giang tourism.

Keywords: Tourist, Tien Giang Tourism, SWOT

Tile:  The way to develop Tien Giang Tourism

TóM TắT

Nghiên cứu tập trung phân tích ngành du lịch Tiền Giang trên các mặt chủ yếu sau: thực trạng số lượng du khách và doanh thu du lịch từ các năm 2001 đến năm 2006, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch Tiền Giang. Thông qua phân tích ma trận SWOT có thể tìm ra những lợi thế so sánh của ngành du lịch Tiền Giang so với ngành du lịch của các địa phương khác, từ đó đề ra những chiến lược thích hợp cho kế hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới. Kết quả phân tích các số liệu sơ cấp cho thấy du khách đến Tiền Giang chủ yếu là du lịch cuối tuần, du lịch theo tour với thời gian lưu lại Tiền Giang rất ngắn, trung bình 1,53 ngày/người nên hiệu quả kinh doanh đạt được không cao. Từ những kết quả phân tích đó cho phép kết luận, ngành du lịch Tiền Giang sẽ mất lợi thế trong tương lai nếu không có những giải pháp nhanh, hiệu quả nhằm khai thác tốt những tiềm năng du lịch sẵn có.

Từ khóa: du lịch, du lịch Tiền Giang

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 113-119
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Số 13 (2010) Trang: 120-125
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 44-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 66-75
Tác giả: Đỗ Văn Xê
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...